24 Sie 2017

DOSTAWY BIOMASY DRZEWNEJ DO EC CZECHNICA

[dkpdf-button]

EDF PALIWA Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie

31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

wyłączny dostawca węgla i biomasy dla spółek Grupy EDF w Polsce

 

informuje, iż prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie nieograniczonym nie podlegające Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na:

DOSTAWY BIOMASY DRZEWNEJ DO EC CZECHNICA

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ilości planowanej ok. 46 200 ton.

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu opisane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ udostępniona będzie wszystkim zainteresowanym Oferentom na wniosek złożony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do dnia 13.09.2017 r. do godz. 12.00. Warunkiem udostępnienia SIWZ jest przesłanie do Zamawiającego w formie elektronicznej następujących dokumentów:

  • Aktualny odpis KRS lub wpis do CEIDG,
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków dochodowego oraz od towarów i usług lub zaświadczenie, że Oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017 r. o godzinie 12.00.

Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 30 000 PLN, w formie pieniężnej na numer konta bankowego wskazany w SIWZ.

Upoważnieni do kontaktów z Oferentami są:


Do góry