Contact form

Do you want to contact with us? Use form below.

 

Topic *
Name and surname *
E-mail address *
Telephone number *
Contact hours *
8:00 18:00

Obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłowniczej 1.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod.pgepaliwa@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyże
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub interesu biznesowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Dane przechowywane będą do czasu ustania celów biznesowych
 5. Dane mogą być przekazane spółkom z grupy kapitałowej w ramach umów powierzenia przetwarzania danych oraz instytucjom państwowym jeśli taka konieczność będzie wynikała z przepisów prawa
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy.
 8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

Prawa podmiotu danych

W celu realizacji prawa podmiotu danych, przysługującego na mocy art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skorzystać z adresu e-mail iod.pgepaliwa@gkpge.pl lub adresu siedziby Administratora Danych uwzględniając w zgłoszeniu niezbędne dane identyfikacyjne.

Back to top